]Wiesz co jest zapisane w kodeksie karnym? Co mówi prawo pracy lub kodeks ordynacji podatkowej? Co zapisane jest w Kodeksie Spółek Handlowych?  (art. 299 § 1; art. 293.§ 1; art. 512.§ 1). Aby Tobie przybliżyć jakie zagrożenia związane są z prowadzeniem firmy oraz pełnieniem funkcji w spółce, zdecydowałem się napisać krótki artykuł.

 

Posiadając spółkę, często zapominamy jednak, że bycie Prezesem z punktu prawnego to wielka odpowiedzialność. Jest to odpowiedzialność skierowana także do Twoich wspólników oraz zarządu…  czyli do osób którzy mogą po prostu w niespodziewanym momencie Ciebie oszukać lub zwyczajnie przeoczyć pewne kwestie wskutek czego spółka, a przede wszystkim Ty możesz ponieść konsekwencje finansowe.

W Spółkach ZOO mamy ograniczoną odpowiedzialność a więc wydaje nam się że za błędy nie będziemy w całości odpowiadać…  natomiast zarząd może zostać pociągnięty do odpowiedzialności własnym majątkiem osobistym.  Zwróć koniecznie uwagę na fakt, że to nie członkowi zarządu należy udowodnić winę ale on sam powinien udowodnić jej brak. W takiej sytuacji finansowanie ochrony prawnej należy pokryć z prywatnych środków.

W przypadku spółek kapitałowych osobami pociągniętymi do odpowiedzialności mogą być organy spółki oraz kluczowe osoby w firmie. Za najważniejszą grupę należy jednak uznać członków zarządu, ponieważ to właśnie oni za ewentualnie niedopełnienie obowiązków lub przekroczenie pełnomocnictw odpowiadają swoim majątkiem osobistym do wysokości szkody.

Przed czym możemy zabezpieczyć Ciebie – Za co i za kogo ponosi zarząd odpowiedzialność?

Roszczenie mogą do Ciebie wpłynąć z wielu źródeł. Są to m.in:

  • Jeżeli jesteś Prezesem firmy, możemy zabezpieczyć Ciebie od decyzji które podejmujesz w imieniu spółki. Jako Prezes możesz zabezpieczyć inne osoby decyzyjne taką samą polisą w tym samym zakresie
  • Klienci, którzy mają roszczenie do spółki za naruszenie warunków umowy lub np. nie zgłoszenie upadłości w terminie.
  • Roszczenie może wpłynąć także od pracownika, który posądza Ciebie lub inną osobę z zarządu o naruszenie praw pracowniczych. Mam tu na myśli m.in. dyskryminację, molestowanie seksualne, niesłuszny brak awansu, odmowy zatrudnienia oraz mobbing. Te hasła dają pracownikom wiele możliwości do nadinterpretacji i nadużyć.. a sprawy w sądzie, koszty prawne i ewentualne zadośćuczynienie mogą sporo kosztować. A co jeśli pracownik udowodni w sądzie, że ma depresję wskutek negatywnych przeżyć w firmie?
  • Sytuacja gdy wspólnik uważa że podjąłeś się działań, które przyczyniły się do strat finansowych firmy (np. 2 lata temu podjąłeś decyzję i o tą decyzję wspólnik ma dzisiaj pretensje).
  • Wyobraź sobie sytuację, w której za kilka lat od dzisiaj, gdy już nie będziesz pełnił funkcji w spółce, ktoś inny przyjdzie na Twoje miejsce i stwierdzi, że w ramach Twoich obowiązków przyczyniłeś się do strat finansowych.

Poniesiesz wówczas koszty prawne związane z obroną, która może toczyć się po sądach nawet kilka lat.. oraz koszty związane z tą stratą gdy zostanie Tobie udowodniona wina.

  • organy Państwowe mogą nakładać mandaty zgodnie ze swoimi pełnomocnictwami.

 

Ubezpieczenie D&O

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej dedykowane dla członków zarządu spółek – D&O (z ang.  Directors and Officers). Jest to najpopularniejsze na świecie ubezpieczenie, które oferowane jest przez największe firmy ubezpieczeniowe na świecie (m. in. Allianz, Generali, Lloyd’s). Omawiane Ubezpieczenie w zasadzie powinna wykupić każda spółka dla zabezpieczenia swoich interesów, a samo OC członków zarządu powinno być traktowane jako uzupełnienie -podstawowego  ubezpieczenia OC działalności gospodarczej spółki.

Podsumowując, polisa ochroni członków zarządu od roszczeń narzuconych przez klientów, kontrahentów, pracowników lub spółki wobec konkretnej osoby.

Polisa pokrywa koszty wynajęcia kancelarii prawnej, całość kosztów ochrony prawnej, pomoże doprowadzić do ugody oraz w ostateczności pokryje także grzywny i kary administracyjne nałożona na osobę ze spółki.

 

Warto tutaj zwrócić uwagę przede wszystkim na przepisy zawarte w kodeksie spółek handlowych:

KSH art. 299.§ 1 Jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania.

KSH art. 293. § 1. Członek zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidator odpowiada wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki, chyba że nie ponosi winy.

KSH art. 512. § 1. Członkowie zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej oraz likwidatorzy łączących się spółek odpowiadają wobec wspólników tych spółek solidarnie za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem, sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy albo statutu spółki, chyba że nie ponoszą winy.

 

 

 

Aleksander Jatowtt

Ekspert ds. ubezpieczeń przedsiębiorstw oraz ubezpieczeń na życie

ul. Rynek 60, 50-116 Wrocław

aleksander@rynek60.pl

tel kom: 604 075 721

 

Jak możemy ci pomoc? Zadzwoń: 500-845-268 lub wyślij email: biuro@rynek60.pl Wykup u nas abonament na wirtualne biuro.